Aké sú piliere MOSTu?

  • Strana MOST- HÍD je stranou spolupráce, otvorenosti, slušnosti, zodpovednosti a dôvery.
  • Strana MOST - HíD je stranou spolupráce a stranou uzmierenia medzi Maďarmi a Slovákmi, medzi Maďarmi navzájom ako aj medzi ostatnými národnostnými menšinami a etnickými skupinami
  • Strana MOST - HÍD chce byť stranou tých, čo chcú žiť a tvoriť v pokoji a v bezpečí a v znamení vzájomnej dôvery, tolerancie a porozumenia.
  • Strana MOST- HÍD sa bude usilovať o to, aby medzi Slovákmi, Maďarmi a ostatnými národnosťami žijúcimi na území Slovenskej republiky vznikla spolupráca na báze vzájomnej úcty a pochopenia.
  • Cieľom strany MOST - HÍD je zabezpečiť podmienky pre porovnateľný rast všetkých regiónov Slovenska a pre najzaostalejšie oblasti vypracovať plán pomoci.
  • Strana MOST - HÍD je zástancom otvoreného dialógu a zodpovedných riešení, lebo to je cesta do budúcnosti.
  • Sme presvedčení, že hospodársky rast ako aj stabilizácia spoločenských vzťahov nastane, len ak sa vytvoria podmienky pre vzájomnú dôveru, toleranciu a bezpečnosť.
  • Strana MOST - HÍD chce vytvoriť rovnaké podmienky na spokojný život pre všetkých obyvateľov Slovenska a verí v dosiahnutie spoločenskej spravodlivosti.
  • Slovenská republika je mnohonárodnostnou, viacjazyčnou a multikultúrnou krajinou, a preto pre všetkých obyvateľov treba zabezpečiť rovnaké možnosti na prácu, uplatnenie sa, a spolunažívanie

Najbližšie akcie

Žiadne udalosti