Aké sú naše ciele?

 • ochrana a rozvoj demokracie,
 • garantovanie slobody jednotlivca,
 • zastupovanie záujmov a ústavných práv občanov,
 • európska spolupráca a udržiavanie dobrých vzťahov so susednými štátmi,
 • garantovanie pokojného spolunažívania a rovnosti všetkých občanov žijúcich v Slovenskej republike bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pôvod, národnostnú alebo etnickú príslušnosť a sexuálnu orientáciu,
 • presadzovanie spolupráce a vzájomnej tolerancie medzi etnickými spoločenstvami,
 • posilnenie úlohy rodiny zodpovedajúcej dnešným spoločenským výzvam,
 • zabezpečenie rovnosti príležitosti pre obe pohlavia, pre mladšie a staršie generácie, pre ľudí žijúcich v menej rozvinutých regiónoch a presadzovanie spoločenskej solidarity vo vzťahu k spoločensky znevýhodneným skupinám obyvateľstva,
 • podpora trhového hospodárstva a ochrana súkromného majetku,
 • odstránenie regionálnych rozdielov v hospodárstve a životnej úrovni prostredníctvom európskej a štátnej rozvojovej politiky,
 • vytvorenie sociálnych istôt pre mladých ľudí, mladé rodiny, starších ľudí a pre ľudí, ktorí prechodne stratili svoje zamestnanie,
 • vytvorenie komplexných hospodárskych, sociálnych a zdravotných programov spoločnosti v záujme zabezpečenia zlepšenia kvality života.

Najbližšie akcie

Žiadne udalosti